Σκοποί του Συλλόγου:

 1. Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του,
 2. Η προαγωγή και εξύψωση του μορφωτικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών του,
 3. Η μελέτη και επίλυση των υπηρεσιακών, οικονομικών, μορφωτικών και επαγγελματικών ζητημάτων των μελών του και η προάσπιση και επέκταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών του καθώς και των εργαζομένων στους κλάδους της έρευνας και της τεχνολογίας,
 4. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε φορέα, επιτροπή ή όργανο της ΕΔΕΤ Α.Ε. για θέματα που αφορούν την εταιρεία και την οργάνωσή της, τους εργαζομένους, το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας τους,
 5. Η συνεργασία με άλλους φορείς για την εκπλήρωση των στόχων του Συλλόγου και της ΕΔΕΤ Α.Ε.,
 6. Η δημιουργία και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με αντίστοιχους συλλόγους άλλων φορέων για την επιτυχία των κοινών στόχων.
 7. Η ευαισθητοποίηση των μελών και η ενεργή συμμετοχή του συλλόγου σε θέματα κοινωνικού, πολιτιστικού, ανθρωπιστικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Μέσα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου:

 1. Η συνεχής ενημέρωση των μελών του Συλλόγου απ’ όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του και τα μέλη.
 2. Η συμμετοχή στα διοικητικά ή άλλα όργανα της ΕΔΕΤ Α.Ε.
 3. Οι κινητοποιήσεις των μελών, υπομνήματα και παραστάσεις στα Όργανα της Εταιρείας,
  στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και σε κοινωνικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς και πολιτικούς φορείς.
 4. Πολιτιστικές, κοινωνικές και επιστημονικές εκδηλώσεις (σεμινάρια, διαλέξεις, εκδρομές, γιορτές κ.α.) καθώς και δράσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
 5. Η συνεργασία και ο συντονισμός των ενεργειών με άλλους συλλόγους και
 6. Γενικότερα κάθε νόμιμη και πρόσφορη διαδικασία και μέσο που θα κριθεί απαραίτητο από την Γενική Συνέλευση των μελών